Pacienta iemaksas

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta iemaksas, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments - čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Informāciju par pacienta iemaksu apmēru varat atrast SIA “Vizuālā diagnostika” mājaslapās sadaļā “Cenrādis” pie katra izmeklējuma veida vai šeit 

 

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas

No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber¬kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta Noteikumu Nr.1529 6. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie¬kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē¬jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • patvēruma meklētāji;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 EUR un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

 

Atbrīvojums no pacienta iemaksām
Ja pacienta iemaksu kopsumma, kas veikta kalendāra gada laikā, ir sasniegusi 569,15 eiro, iedzīvotājam ir jāvēršas kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām ar iesniegumu (iesnieguma paraugs atrodams mājaslapā www.vmnvd.gov.lv) un jāuzrāda maksājumu dokumentu oriģināli (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis).
NVD teritoriālās nodaļas pārbauda iesniegtos dokumentus un izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu veikšanas līdz kalendārā gada beigām. Izsniegtā izziņa iedzīvotājam jāuzrāda, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Kādi maksājumus apliecinoši dokumenti ir derīgi?
Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti, kuros uzrādīts, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu. Aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu, netiek ņemti vērā:

 • līdzmaksājumi par veiktajām operācijām (līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām var tikt iekasēts ne vairāk kā 31 eiro apmērā);
 • maksājumi, kas ir veikti par maksas pakalpojumu saņemšanu.

 

Kādai informācijai ir jābūt norādītai maksājumus apliecinošajos dokumentos?
Pacientam jāseko līdzi veikto pacienta iemaksu kopsummai, saglabājot maksājumu dokumentus (kases čekus, stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt norādītam:

 • pacientam vārdam un uzvārdam;
 • personas kodam;
 • ārstniecības iestādei.

Ja maksājums par pacienta iemaksām ir veikts internetbankā, maksājuma uzdevumā ir jābūt norādītam precīzam maksājuma mērķim, rēķina numuram un informācijai par to, ka tiek apmaksāta pacienta iemaksa.