Magnētiskā rezonanse sirds slimību diagnostikā

bilde

Veselības centrs 4 grupas uzņēmuma SIA "Vizuālā diagnostika" radioloģe Dr. Irina Erdmane novembra numura izdevumam Ārsts.lv pastāstīja par magnētiskās rezonanses izmeklējuma nozīmību sirds slimību diagnostikā.

Mūsdienās magnētiskā rezonanse ir neatņemama diagnostikas sastāv­daļa sirds slimību gadījumā. Tā pa­līdz diagnosticēt un atšķirt dažādas sarežģītas sirds slimības, kas ne vienmēr ir izdarāms ar citām izmeklē­šanas metodēm. Tā ir zelta standarts kardiomiopātiju diagnostikā, iekaisu­ma un reto sirds slimību diagnostikā, kā arī pēc pārciesta miokarda infark­ta bojājuma plašuma noteikšanā. Magnētisko rezonansi plaši izmanto iedzimtu sirdskaišu diagnostikā, kā arī rezultātu novērtēšanai pēc medi­kamentozas terapijas sākšanas vai pēc ķirurģiskas ārstēšanas. Magnētiskās rezonanses (MR) iz­meklējums ir droša, neinvazīva meto­de, kas ļauj novērtēt orgānus un au­dus. “Neinvazīva” nozīmē to, ka nav nepieciešama ķirurģiska vai instru­mentāla iejaukšanās organismā. MR izmanto radioviļņus, magnētisko lau­ku un datoru, lai izveidotu orgānu un audu attēlus. Atšķirībā no citām iz­meklēšanas metodēm MR neizmanto jonizējošo starojumu. Sirds MR iz­meklējums ļauj iegūt multifunkcionā­lus sirds attēlus.

Magnētiskās rezonanses izmeklējumu sirdij veic:

  • Sirds un lielo asinsvadu anatomi­jas izvērtēšanai. Anatomijas izvēr­tēšana svarīga iedzimto sirdskaišu gadījumā, lai noteiktu sirds kame­ru un lielo asinsvadu attiecību, lie­lo asinsvadu patoloģijas – sašauri­nājumus vai paplašinājumus.
  • Abu kambaru funkcijas un tilpumu noteikšanai, īpaši labā kambara, jo ar ultraskaņu to izdarīt ir sarežģī­tāk. Funkcija un tilpumi ir svarīgi iekaisīgu slimību gadījumos, kā arī pēc pārciesta infarkta, lai noteiktu bojājuma plašumu un slimības gai­tu, lai laikus mainītu ārstēšanu.
  • Sieniņas kustību novērtēšanai ir nozīme pēc pārciesta miokarda in­ farkta un miokardīta (sirds musku­ļa iekaisuma) gadījumā. Miokarda masas noteikšanai, ja ir aizdomas par hipertrofisko kardiomiopātiju – sirds muskuļa sabiezēšanu. MR ļauj ne tikai noteikt sirds muskuļa biezumu un masu, bet arī sabiezē­ šanas radītās pārmaiņas, piemē­ ram, fibrozi. MR izmanto arī pretē­jas kardiomiopātijas gadījumā, kad palielinās kreisā kambara tilpums un sieniņas kļūst plānākas.
  • Vārstuļu funkcijas novērtēšanai gan vizuāli, gan plūsmas kvantifi­ kācijai cauri vārstuļiem stenožu vai to mazspējas gadījumos.
  • Miokarda perfūzijas un dzīvotspē­jas noteikšanai pēc pārciesta mio­karda infarkta vai nozīmīgu vainag­ artēriju stenožu gadījumā pirms revaskularizācijas.
  • Pēc pārciesta miokarda infarkta – rētas plašuma, funkcijas noteikša­nai, kā arī prognozes izvērtēšanai.Labdabīgu un ļaundabīgu veidojumu sirds muskulī, dobumos vai uz vārstuļiem diagnostika. Kā arī trombu diagnostika.
  • Miokardīta gadījumā svarīgi laikus noteikt iekaisuma perēkļu plašu­mu, tūsku sirds muskulī, kā arī funkciju, lai laikus piemērotu parei­zu ārstniecisku režīmu slimības akūtajā periodā. Nepieciešams veikt arī izmeklējumus kontrolei pēc pārciestas infekcijas.
  • Sarkoidozes, amiloidozes, vaskulī­tu diagnostikai. Šo slimību gadīju­mā svarīga ir katrai slimībai speci­fiska kontrastvielas krāšanās miokardā, kas ļauj šīs slimības atšķirt un izmantot specifisku ārstēšanu.Iedzimtu sirdskaišu diagnostikai un labākai anatomijas un sirds funkcijas noteikšanai, lai precīzāk izvēlētos tālāko ārstēšanu, operā­cijas veidu un apjomu. MR plaši iz­manto kontrolei pēcoperācijas periodā rezultātu novērtēšanai.
  • Aritmiju gadījumā magnētiskā rezo­nanse palīdz diagnosticēt iespēja­mo aritmijas iemeslu sirds sieniņā.
  • Sportistiem ar izmaiņām ehokar­diogrāfijas izmeklējumā, visbiežāk hipertrofiju, lai noteiktu, vai var tur­pināt nodarboties ar sportu.

Rakstu sagatavojusi SIA "Vizuālā diagnostika" radioloģe Dr. Irina Rjabceva.