Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma

Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

Pamatojoties uz MK noteikumiem  Nr. 642 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" punktiem 8.7. un 9.1 SIA “Vizuālā diagnostika” ir izstrādāta un ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

 

SIA “Vizuālā diagnostika” ētikas principi

 

Ētiskums ir neatņemama darbinieka profesionālās kompetences sastāvdaļa.

Ētiskās vērtības norāda uz to, kādam ir jābūt cilvēkam, tās formulē ideālu, pēc kā tiekties. Ētiskās vērtības veido sabiedrības uzskatus par to, kas ir labi un pareizi.

Ētikas principi ir uz ētiskām vērtībām balstīti cilvēka rīcības standarti, uzskati par to, kā pareizi rīkoties vai atturēties no nevēlamas rīcības.

 

Godīgums - Nemelot, būt godīgam.

Komunikācijā ar klientu, sadarbības partneri vai kolēģi darbinieks sniedz patiesu un pārbaudītu informāciju. Nav pieļaujama sava amata, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savu labumu gūšanai.

Taisnīgums - Būt taisnīgam

Pieņemot lēmumus, dodot uzdevumus, veicot iepirkumus, slēdzot līgumus un pildot citus darba pienākumus, darbiniekam jāievēro vienlīdzības princips, neizrādot labvēlību un nesniedzot nepamatotas privilēģijas kādai no personām vai sabiedrības sociālās piederības grupas indivīdiem.

Atbildība - Rīkoties atbildīgi

Darbinieks  savus pienākumus veic atbildīgi, paredzot savas darbības tālākas sekas, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu.

Cieņa - Izturēties ar cieņu

Savstarpējā saskarsmē darbiniekam ir jābūt pieklājīgam un iecietīgam. Ikdienas darbā ievērot ievērot cieņu un toleranci, būt atsaucīgam un izpalīdzīgam.

Neietekmējamība - Saglabāt neatkarību, nepakļauties ietekmei

Darbinieks veic savus darba pienākumus patstāvīgi un neatkarīgi, norobežojoties no personīgajām interesēm un norobežojas no ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm vai materiāla labuma gūšanas, t.sk. dāvanas*). Lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai uz patiesu un pārbaudītu informāciju.

Uzcītība un atbildīgums - Būt uzcītīgam un rīkoties atbildīgi

Darbinieks veic savus darba pienākumus ar visaugstāko atbildības sajūtu, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Darbiniekam regulāri jāpapildina savas profesionālās zināšanas, jāizrāda pašiniciatīva un jāstrādā pie sava darba pilnveidošanas.

Konfidencialitāte un informācijas aizsardzība - Ievērot konfidencialitāti un neizpaust informāciju

Darbinieks neizpauž informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, un šāda informācija nedrīkst tikt  prettiesiski izpausta vai izmantota mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.

 

*DĀVANA ir jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks. Par DĀVANĀM ir uzskatāmas ne tikai priekšmetiskas vai materiālas
vērtības, piemēram, preces vai nauda, bet arī dažāda veida darījumi, kuros darbinieks gūst kādu labumu vai priekšrocības. (Par dāvanu netiek uzskatīti, piemēram, ziedi, saldumi, grāmata u.c. līdz materiālai vērtībai 25,00 EUR).

 

Iespējamo koruptīvo darbību, interešu konflikta vai augstākminēto ētikas pamatprincipu pārkāpumu vai aizdomu gadījumā lūdzam ziņot, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastu: zinot@vizualadiagnostika.lv  vai pa pastu uz adresi: SIA “Vizuālā diagnostika”, Duntes iela 15a, Rīga, LV-1012